Algemene Voorwaarden Health Designers Dienstverlening

 

Artikel 1 Definities

1.1 Health Designers: de V.O.F Health Designers, met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 528/1, ingeschreven in het KBO onder nr. BE 0690 604 069, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders Livio D’Amires en Marco Bruni;

1.2 Dienstverlener: betekent in deze voorwaarden Health Designers en de trainers of coaches, die werkzaam zijn bij of diensten verlenen voor Health Designers.

1.3 Klant: is de klant, die bij Health Designers dienstverlening afneemt, dan wel de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de klant.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Health Designers en klant, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uit maken.

1.5 Dienstverlening: de diensten die Health Designers aan de klant levert, zoals begeleiding bij sport- en bewegingsactiviteiten, coaching en het geven van voedingsadvies.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door de op de achterzijde van het inschrijvingsformulier afgedrukte algemene voorwaarden waarvan de Klant verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden. Deze aanvaarding impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van mogelijk eigen algemene voorwaarden.

2.2 Deze algemene voorwaarden maken wezenlijk deel uit van al de offertes, inschrijvingsformulieren, overeenkomsten en facturen van Health Designers en zijn integraal van toepassing op al haar dienstverlening.

2.3 De algemene voorwaarden worden door Health Designers verstrekt en uiteengezet vóór ondertekening door de Klant van het inschrijvingsformulier.

2.4 Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de achterzijde van het inschrijvingsformulier en op de website. De Klant wordt geacht er kennis van te hebben genomen en er alle bedingen van te hebben aanvaard behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

 

Artikel 3 Open Gym

3.1 Health Designers biedt bovenop persoonlijke begeleiding en/of groepslessen toegang tot de sportinrichting aan.

3.2 De klant heeft recht op toegang tot de sportinrichting buiten de tijdstippen van de persoonlijke begeleiding en/of de groepslessen en kan hier op zelfstandige wijze gebruik van maken.

 

Artikel 4 Annulering van afspraken

4.1 Indien de Klant door welke omstandigheid dan ook niet kan deelnemen aan de dienstverlening van Health Designers, dient de Klant dit zo spoedig mogelijk te melden. Afspraken dienen in dat geval uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is Health Designers gerechtigd om de dienstverlening toch als afgenomen te beschouwen en in rekening te brengen.

4.2 Indien Health Designers door overmacht de dienstverlening niet kan uitvoeren, zal Health Designers zo snel mogelijk daarover contact opnemen met de Klant en wordt de dienstverlening in overleg met de Klant verplaatst naar een later tijdstip.

4.3 Health Designers is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.

 

Artikel 5 Overdracht

5.1 De dienstverlening is gericht en afgestemd op iedere Klant individueel. De Klant kan zijn ingekochte dienstverlening niet overdragen aan een ander persoon.

 

Artikel 6 Beëindiging overeenkomst

6.1 Health Designers heeft het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst gebeurt door middel van een aangetekend schrijven of een e-mail met ontvangstbevestiging. De vooruitbetaling voor de tot op dat moment niet afgenomen dienstverlening door de Klant, wordt door Health Designers aan de klant terugbetaald.

6.2 Ingeval van zware blessure, ziekte, langdurige ziekte en/of zwangerschap, die door de Klant schriftelijk ( via aangetekend schrijven of e-mail met ontvangstbevestiging) aan Health Design gemeld werd samen met een attest van een dokter waaruit dit blijkt.:

6.2.1. indien uit het attest van de dokter blijkt dat de dienstverlening niet meer zal kunnen worden opgenomen ten gevolge van te ernstige ziekte of te zware blessure, zal de vooruitbetaling voor de tot op dat moment niet afgenomen dienstverlening door de Klant, door Health Designers aan de Klant worden terugbetaald;

6.2.2. zal de dienstverlening geschorst worden tijdens de herstelperiode en zwangerschap waarna de dienstverlening verder zal worden opgenomen;

6.2.3. Indien de dienstverlening nog geen aanvang had genomen kan de Klant, mits voorafgaandelijke schriftelijke toestem ming door Health Designers, haar overeenkomst tot dienstverlening overdragen aan derde die al de verplichtingen van de Klant integraal overneemt.

 

Artikel 7 Overmacht

7.1 Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakomen van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partrijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij.

7.2 Niet beperkend worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: medische noodgevallen, technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, brand, waterschade, stakingen, oorlog, oproer, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, fouten te wijten aan derden,  beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.

7.3 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijke gevallen alle redelijke inspanningen doen om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan zes weken duurt is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden. De betaling voor de tot op dat moment niet afgenomen dienstverlening zal door Health Designers aan de Klant worden terugbetaald.

 

Artikel 8 Prijs – Betaling

8.1 De prijzen van toepassing op de dienstverlening zijn deze vermeld op de op het ogenblik van facturering geldende prijslijsten.

8.2 Deze prijs is, afhankelijk van het soort abonnement betaalbaar:

8.2.1. Ofwel via een factuur betaalbaar op 8 dagen na factuurdatum

8.2.2. Ofwel, indien het een individueel traject of een abonnement afgesloten door een bedrijf ten gunste van haar werknemers, dient de factuur vóór de start van de dienstverlening betaald te worden.

8.2.3. Ofwel, vindt betaling plaats in termijnen en via automatische incasso waarvoor de Klant een machtigingsformulier ondertekent gelijktijdig met het ondertekenen van het inschrijvingsformulier.

8.3 Indien tijdige betaling uitblijft, is Health Designers bevoegd tot opschorting dan wel beëindiging van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat Health Designers schadeplichtig is jegens de Klant.

8.4 Indien de Klant, ondanks de uitdrukkelijke afspraken met Health Designers omtrent de inhoud en de duur van het traject, de dienstverlening toch vroegtijdig wilt stopzetten, wordt hetgeen de klant reeds vooruitbetaald heeft en niet heeft afgenomen, in beginsel niet aan de klant terugbetaald.

8.5 Hetgeen in 7.5 is overeengekomen, geldt niet in de gevallen zoals omschreven in artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden.

8.6 De Klant is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Health Designers, ook wanneer de betaling door een derde partij wordt voldaan.

8.7 Alle vervallen en niet betaalde sommen brengen van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een intrest op van 1% bruto per maand, te rekenen vanaf de vervaldag en verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 75 euro. Deze forfaitaire vergoeding kan, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, desgevallend verhoogd worden met de vergoeding van de opgelopen invorderingskosten, met inbegrip van de op basis van het Gerechtelijk wetboek bepaalde rechtsplegingvergoeding. Wanneer Health Designers de cliënt in gebreke moet stellen voor achterstallige facturen, worden op dat ogenblik ook alle niet-vervallen facturen ineens opeisbaar.

8.8 In geval van niet of niet volledige betaling van bedragen die verschuldigd zijn op de vervaldag behoudt Health Designers zich het recht voor zijn prestaties te schorsen of de toegang tot de zaak te ontzeggen, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is en zonder dat Health Designers hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 De Klant erkent en aanvaardt dat elke door Health Designers aanvaarde opdracht louter een inspannings- en geen resultaatsverbintenis is.  Health Designers kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten zoals gewichtsverlies of conditieverbetering.

9.2 Health Designers is niet aansprakelijk voor letsels, blessures, directe of indirecte schade die de klant oploopt tijdens of ten gevolge van de door Health Designers geleverde diensten.

9.3 Health Designers is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van- en schade aan persoonlijke eigendommen van de klant ontstaan tijdens of in verband met de door Health Designers geleverde diensten.

9.4 Health Designers is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de klant verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie onder meer over zijn gezondheidstoestand.

9.5 Health Designers sluit iedere aansprakelijkheid ten opzichte van de klant uit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door haarzelf of een van haar dienstverleners.

9.6 Aansprakelijkheid van Health Designers voor schade, is beperkt tot het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Health Designers wordt gedekt en uitgekeerd.

9.7 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaatsvinden, is iedere verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot maximaal het door Health Designers in rekening gebrachte bedrag voor de betreffende opdracht.

 

Artikel 10 Privacy Beleid

10.1 De verwerking van persoonsgegevens in relatie tot onze diensten is onderworpen aan ons privacybeleid. U kan ons privacybe leid steeds raadplegen op onze website www.healthdesigners.be. U kan ook steeds een kopie opvragen bij Health Designers VOF, Rijksweg 528/1 3630 Maasmechelen. persoonsgegevens worden door Health Designers verwerkt/behandeld in overeenstemming met de GDPR ( general data protection reglutation) wet van 25 mei 2018.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de overeenkomst tussen Health Designers en de klant alsmede onderhavige algemene voorwaarden, is uitsluitend Belgische recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten België gevestigd is.

11.2 Alle geschillen tussen partijen omtrent de tussen hen gesloten overeenkomsten en /of huidige algemene voorwaarden behoren uitsluitend tot de bevoegdheden van de rechtbanken van het arrondissement Tongeren.

11.3 Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst en/of algemene voorwaarden, wordt allereerst gestreefd naar een minnelijke oplossing te komen.

11.4 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Health Designers zal dan met de Klant in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.